Đáp án đề thi toán thpt quốc gia 2020

Gợi ý Đáp án đề thi toán thpt quốc gia 2020 gồm 24 mã đề từ 101 – 124 cho các bạn tham khảo nha, đề được các thầy cô giải nhanh ngay sau khi thí sinh thi xong. Chúc các bạn may mắn!

Lưu ý: *Bấm F5 để tiếp tục cập nhật đáp án…xem đáp án các môn còn lại ở cuối bài

Mục lục

Mã đề: 101 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 101ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1C2B3B4 D5 D6 A7 C8 A9 D10 D
11 B12 C13 D14 B15 B16 A17 B18 C19 B20B 
21 C22 C23 C24 B25 C26 A27 C28 A29 B30 A
31 C32 C33 B34 B35 A36 C37 A38 A39 B40 B
41 A42 B43 D44 B45 C46 A47 A48 D49 B50 C

Mã đề: 102 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 102ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 C3 D4 B5 A6 B7 C8 C9 D10 C
11 B12 B13 C14 D15 C16 A17 C18 B19 A20 A
21 D22 B23 C24 D25 B26 B27 C28 B29 A30 A
31 D32 D33 B34 C35 C36 A37 A38 D39 B40 D
41 D42 B43 44 D45 A46 C47 B48 A49 D50 A

Mã đề: 103 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 103ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  A2 A3 B4 C5 D6 C7 D8 D9 C10 A
11 D12 D13 A14 C15 D16 C17 B18 D19 A20 C
21 A22 B23 D24 D25 A26 D27 A28 A29 A30 D
31 A32 C33 C34 A35 C36 A37 C38 B39 C40 A
41 A42 B43 D44 A45 A46 B47 B48 A49 B50 D

Mã đề: 104 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 104ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  C2 A3 C4 B5 C6 B7 B8 D9 C10 A
11 B12 A13 B14 B15 C16 A17 D18 C19 A20 D
21 B22 A23 D24 C25 A26 D27 A28 A29 B30 C
31 B32 B33 D34 C35 C36 A37 D38 A39 B40 A
41 B42 B43 B44 D45 C46 A47 D48 C49 C50 D

Mã đề: 105 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 105ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  A2 A3 C4 D5 A6 D7 A8 D9 D10 A
11 A12 D13 A14 C15 A16 B17 C18 C19 D20 B
21 D22 C23 D24 D25 B26 D27 A28 C29 A30 A
31 A32 B33 A34 D35 D36 B37 A38 C39 A40 C
41 B42 D43 A44 A45 B46 D47 D48 A49 C50 C

Mã đề: 106 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 106ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 A3 C4 D5 A6 C7 D8 D9 B10 D
11 C12 C13 C14 D15 A16 B17 C18 A19 A20 B
21 D22 D23 B24 B25 B26 C27 C28 D29 B30 D
31 B32 A33 D34 B35 B36 D37 C38 B39 B40 D
41 C42 A43 A44 A45 A46 A47 D48 D49 A50 B

Mã đề: 107 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 107ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  B2 D3 C4 D5 C6 D7 D8 B9 D10 C
11 A12 D13 D14 A15 A16 C17 A18 C19 C20 B
21 A22 D23 A24 A25 C26 D27 D28 C29 B30 A
31 B32 B33 C34 D35 A36 C37 D38 C39 C40 A
41 A42 B43 D44 A45 C46 B47 A48 A49 A50 B

Mã đề: 108 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 108ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  C2 B3 D4 B5 D6 D7 C8 D9 D10 B
11 B12 B13 D14 A15 D16 B17 A18 C19 C20 A
21 C22 A23 A24 A25 B26 C27 A28 C29 A30 D
31 B32 C33 B34 B35 A36 D37 D38 A39 C40 B
41 A42 D43 A44 B45 C46 C47 D48 D49 C50 A

Mã đề: 109 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 109ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 B3 A4 A5 A6 B7 C8 B9 C10 B
11 D12 C13 D14 A15 A16 B17 A18 B19 A20 B
21 C22 A23 B24 B25 A26 B27 C28 A29 D30 D
31 A32 B33 A34 A35 B36 A37 C38 A39 B40 D
41 A42 B43 A44 A45 D46 A47 A48 C49 A50 D

Mã đề: 110 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 110ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  A2 D3 D4 D5 C6 A7 C8 A9 A10 B
11 C12 B13 D14 B15 A16 A17 C18 B19 C20 D
21 B22 B23 A24 A25 D26 D27 B28 A29 B30 B
31 B32 D33 B34 A35 D36 B37 B38 D39 D40 D
41 A42 A43 A44 B45 A46 B47 B48 D49 A50 D

Mã đề: 111 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 111ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  C2 C3 D4 C5 C6 A7 A8 B9 C10 B
11 A12 A13 C14 D15 D16 B17 D18 C19 C20 D
21 C22 A23 B24 B25 B26 C27 A28 A29 C30 C
31 A32 33 A34 D35 B36 A37 C38 B39 C40 D
41 D42 B43 D44 D45 B46 D47 B48 D49 B50 D

Mã đề: 112 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 112ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  C2 B3 C4 B5 C6 B7 A8 C9 D10 C
11 B12 A13 A14 C15 A16 C17 B18 D19 D20 B
21 C22 C23 D24 A25 C26 D27 D28 A29 B30 A
31 D32 D33 A34 D35 C36 B37 D38 B39 C40 D
41 D42 A43 A44 B45 C46 A47 D48 C49 D50 B

Mã đề: 113 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 113ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  C2 A3 C4 B5 A6 C7 C8 B9 A10 A
11 C12 D13 C14 D15 A16 B17 A18 A19 B20 B
21 A22 D23 A24 B25 C26 C27 D28 D29 C30 A
31 D32 B33 B34 B35 C36 B37 B38 B39 C40 C
41 B42 B43 C44 D45 C46 B47 C48 C49 50 D

Mã đề: 114 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 114ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 B3 B4 D5 D6 D7 B8 D9 A10 A
11 A12 B13 D14 A15 D16 C17 A18 A19 B20 B
21 B22 D23 D24 A25 C26 B27 A28 A29 C30 C
31 C32 D33 A34 D35 B36 D37 B38 D39 C40 B
41 A42 B43 D44 A45 46 47 A48 D49 50 B

Mã đề: 115 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 115ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1 D2 B3 B4 C5 C6 A7 D8 D9 C10 D
11 B12 B13 A14 C15 D16 D17 D18 C19 A20 A
21 A22 C23 D24 D25 B26 B27 B28 D29 A30 B
31D 32 A33 B34 B35 D36 C37 C38 B39 C40 B
41 C42 C43 C44 C45 B46 B47 48 49 50

Mã đề: 116 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 116ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  B2 D3 C4 B5 C6 A7 D8 D9 B10 D
11 A12 A13 B14 D15 D16 B17 D18 C19 C20 B
21 A22 D23 C24 A25 B26 B27 A28 C29 A30 C
31 B32 D33 B34 D35 B36 C37 B38 B39 A40 B
41 D42 A43 C44 C45 B46 C47 A48 A49 C50

Mã đề: 117 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 117ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 C3 D4 A5 D6 B7 C8 D9 A10 B
11 B12 A13 D14 C15 C16 D17 A18 D19 A20 D
21 B22 B23 A24 A25 B26 D27 C28 C29 A30 A
31 C32 D33 D34 B35 D36 A37 A38 D39 B40 D
41 B42 C43 B44 C45 D46 C47 B48 B49 B50 A

Mã đề: 118 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 118ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 C3 C4 D5 A6 A7 C8 C9 D10 B
11 C12 C13 A14 D15 B16 A17 D18 B19 D20 B
21 C22 C23 A24 C25 C26 C27 A28 B29 D30 C
31 A32 B33 A34 B35 D36 C37 D38 A39 B40 A
41 A42 D43 B44 B45 A46 D47 B48 A49 A50 C

Mã đề: 119 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 119ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 B3 A4 A5 A6 B7 C8 B9 C10 B
11 D12 D13 C14 D15 A16 A17 B18 A19 B20 A
21 B22 B23 D24 B25 D26 C27 C28 A29 D30 D
31 A32 B33 A34 A35 B36 C37 D38 C39 A40 B
41 D42 B43 44 45 46 47 48 49 50

Mã đề: 120 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 120ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  A2 A3 C4 B5 D6 A7 C8 B9 A10 D
11 A12 C13 D14 B15 A16 D17 B18 C19 D20 B
21 B22 C23 B24 B25 B26 C27 A28 C29 C30 B
31 D32 A33 B34 D35 D36 D37 A38 A39 C40 A
41 A42 D43 D44 C45 C46 A47 A48 C49 C50 C

Mã đề: 121 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 121ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  B2 A3 C4 B5 B6 D7 C8 D9 C10 D
11 C12 A13 B14 D15 B16 A17 A18 D19 D20 B
21 C22 C23 A24 C25 D26 A27 C28 C29 A30 B
31 D32 A33 A34 D35 D36 A37 B38 B39 40 D
41 B42 B43 C44 D45 C46 C47 A48 A49 B50 A

Mã đề: 122 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 122ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  A2 A3 A4 B5 C6 D7 A8 C9 A10 D
11 C12 C13 C14 B15 D16 A17 D18 D19 B20 B
21 A22 D23 A24 B25 C26 C27 C28 C29 D30 B
31 D32 A33 B34 D35 C36 C37 A38 D39 B40 B
41 B42 A43 B44 A45 A46 C47 B48 D49 B50 B

Mã đề: 123 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 123ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 C3 B4 B5 B6 A7 B8 D9 A10 D
11 D12 B13 A14 B15 A16 B17 C18 C19 A20 D
21 A22 C23 C24 C25 C26 C27 A28 C29 B30 C
31 A32 A33 B34 A35 D36 C37 C38 B39 C40 C
41 A42 C43 A44 A45 B46 B47 48 49 50

Mã đề: 124 – Đáp án đề thi môn Toán – Kỳ thi THPT quốc gia 2020

MÃ ĐỀ: 124ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT 2020 (Tham khảo)
1  D2 C3 A4 A5 B6 D7 B8 B9 B10 B
11 B12 C13 B14 D15 D16 D17 C18 B19 C20 C
21 A22 C23 C24 B25 A26 A27 D28 D29 D30 B
31 D32 D33 D34 B35 A36 D37 B38 A39 B40 C
41 B42 A43 D44 A45 D46 B47 C48 C49 A50 C

Trên đây là Đáp án đề thi toán thpt quốc gia 2020 các môn khác mình sẽ update ngay khi có đáp án nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close